Unexpected Encounters – Possible Futures
Unexpected Encounters – Possible Futures

Unexpected Encounters – Possible Futures

Normalpris
240,00 kr
Udsalgspris
240,00 kr
Inklusive moms. Levering bliver beregnet ved kassen

Denne publikation tager det spekulative øjeblik fra den første bølge af russisk kosmisme, der fandt sted fra 1880-1910'erne, som udgangspunkt for at genoverveje vores sam- og fremtid. Den kosmistiske tænkning er direkte relevant for de fortællinger om fremskridt og katastrofe, vi dagligt fortæller os selv.

Fra fremkomsten af miljøbevægelsen i slutningen af det 20. århundrede frem til i dag er der en voksende diskussion om, hvordan man skaber globale løsninger til globale problemer. Helt konkret er det blevet tydeligt, at enhver løsning, der skal fungere på global skala, skal navigere – endda bestride – faldgruberne i den såkaldte globalisering og den udbyttende kapitalisme, der styrker den. Vi har brug for en måde at tænke uden for og ud over vores nuværende virkelighed og dens pseudo-rationalistiske teknotopiske grænser.

For kosmisterne er omfanget af enhver løsning først planetarisk og derefter kosmisk. Deres tænkning benytter et register af kosmisk tid, der omfatter millioner af år frem og tilbage i tid og beskæftiger sig med, hvad der vil ske, hvis vi overskrider selve kategorien menneske. Kosmisme åbner således vores nutid for uventede møder mellem fortid og fremtid. Det er i dette sammenstød mellem elementer, at det nye kan afsløre sig selv.

Den kosmistiske traditions forskellige perspektiver og værdier afhænger af de perioder, hvor i de blev produceret. Men den fælles kosmistiske holdning imod en række oplysningsværdier og den kosmistiske ambition om at overvinde det samfundsmæssige status quo resonerer i dag med alle, der ønsker at bevæge sig ud over det nuværende øjeblik af en fremtid uden fremtid.

Publikationen ledsager udstillingen Cosmic Existence (Den Frie Udstillingsbygning, september-oktober, 2019). Værkerne i udstillingen er tæt forbundet med science fiction og andre relaterede spekulative kunstneriske projekter, der prøver at tænke i radikalt alternative paradigmer og udvidede handlingsformer.
– fernisering 13. september 2019 kl. 17:00

Bidragsydere: Ann Lislegaard, Astrid Myntekjær, Center for Militant Futurologi, Ferdinand Ahm Krag, Georg Jagunov, Glenn Christian, Honey Biba Beckerlee, Ieva Balode, Ivan Perard, Jakob Kudsk Steensen, Kasper Opstrup, Kristaps Epners, Lea Porsager, Marie Kølbæk Iversen, Mikkel Krause Frantzen, Mikkel Bolt Rasmussen, Mille Kalsmose, Nazila Ghavami Kivi, Sif Itona Westerberg, Viktor Timofeev, Xeropolis.

 

Unexpected Encounters – Possible Futures
Redigeret af Kasper Opstrup med Nathaniel Budzinsk
Antipyrine, 2019

tilrettelæggelse: Jesse Jacob
tryk: Specialtrykkeriet Arco, Skive, Danmark
ISBN: 978-87-93694-44-6

224 sider, 240 kr

 

*

 

Unexpected Encounters – Possible Futures

Edited by Kasper Opstrup with Nathaniel Budzinski

Designed by Jesse Jacob

Antipyrine, 2019

 

 

This publication takes the speculative moment of the first wave of Russian Cosmism that occurred from the 1880s–1910s as a starting point to rethink our present and our future. Russian Cosmism and its expansive legacy of multidisciplinary cosmisms – in writing, visual art, music, medicine, anthropology, and elsewhere – can seem like yet another interesting oddity among the numerous avant-garde movements of the last century. But these lingering strands of cosmist thinking are directly relevant to the narratives of progress and catastrophe we tell ourselves every day.

 

At least from the emergence of the environmental movement in the late 20th century up to the present day, there is a growing discussion about how to create global solutions for global problems. Specifically, it has become clear that for any solution to feasibly operate at a global scale, it must navigate – even contest – the pitfalls of so-called globalisation and the exploitative capitalism that powers it. We need a way to think outside and beyond our current reality and its pseudo-rationalist technotopian limits. 

 

For the cosmists, the scale of any solution should at first be planetary then cosmic. Their thinking was at the register of cosmic time, encompassing millions of years into the past and future, and pondering the future of wo/man after man. Cosmism thus opens up our present to unexpected encounters between past and future. It is in this clash between elements where the new can reveal itself.

 

Perspectives on the cosmist tradition are specific to the values of the times they were produced. But the shared cosmist stance against a number of Enlightenment values and the cosmist ambition to overcome societal status quo resonate today with all who have aspirations to move beyond the present moment of a future without a future.

 

Contributors: Ann Lislegaard, Astrid Myntekjær, Centre for Militant Futurology, Ferdinand Ahm Krag, Georg Jagunov, Glenn Christian, Honey Biba Beckerlee, Ieva Balode, Ivan Perard, Jakob Kudsk Steensen, Kasper Opstrup, Kristaps Epners, Lea Porsager, Marie Kølbæk Iversen, Mikkel Krause Frantzen, Mikkel Bolt Rasmussen, Mille Kalsmose, Nazila Ghavami Kivi, Sif Itona Westerberg, Viktor Timofeev, Xeropolis

 

The publication was made as a companion piece to an exhibition at Den Frie Centre of Contemporary Art, Copenhagen, Denmark, called Cosmic Existence. The work featured in the exhibition is closely connected to science fiction and other related speculative artistic projects that try to think in radically alternative paradigms and expanded spheres of action